حوزه فعالیت

ما در انجام کسب و کار مسئولانه به بالاترین استانداردهای اخلاقی در شرکت هوگر پایبندیم و با توجه به تجارب قبلی خود معتقدیم که ، ترکیبی از فن آوری های نوین و ذهن خلاق همکاران و کارشناسان متخصص علوم پایه ، بالینی و اقتصاد فعال در شرکت، عامل موفقیت هوگر خواهد بود.

بازار ما:

محل استقرار شرکت ما در کشور ایران و شهرتهران میباشد. عمده فعالیت شرکت در مسیر تولید و تامین دارو و مکملهای غذایی مطابق با استانداردهای جهانی و کشوری برای ارتقاء سطح سلامت مردم میباشد که کارگروههای مختلف مجموعه نیز در این راستا با گروههای پزشکی ، محققین و شرکتهای مختلف دارویی داخل و خارج کشور در ارتباط اند.