داروها

- ویال اپتی فیباتاید 750میکرگرم/ 100 میلی لیتر


- قرص متوپرولول


- قرص سولامر هیدروکلراید 800 میلی گرمی (برای جلوگیری از هایپرفسفاتمی در بیماران کلیوی مزمن)


- قرص سولامر کربنات 800 میلی گرمی (برای جلوگیری از هایپرفسفاتمی در بیماران کلیوی مزمن با مشکل اسیدوز)