دارویی

- پپتیدها
- ضد افسردگیها
- بیماریهای نرودژنراتیو